Centrum

 

Centrum Integracji Społecznej jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003).

CIS jest powołane do realizacji zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Reintegracja prowadzona w ramach funkcjonowania CIS obejmuje działania mające na celu odbudowanie i potrzymanie u osoby biorącej udział w zajęciach umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy.

CIS podejmuje wspólne działania z osobami bezrobotnymi w celu ich powrotu na rynek pracy. Oferta Centrum zawiera szkolenia zawodowe, warsztaty poruszania się po rynku pracy, szkolenia komputerowe, wparcie psychologa i doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego.
Swoje zadania CIS realizuje poprzez:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, osiąganie pozycji społecznych;
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zajęciach praktycznych w pracowniach;
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnymi siłami, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia stałych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą (nauka w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej);
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi;
 • działalność usługową.

Uczestnikami CIS mogą być osoby:

 • bezrobotne – bez prawa do zasiłku
 • w trudnej sytuacji materialnej
 • korzystające z pomocy społecznej
 • niepełnosprawne – w stopniu lekkim i umiarkowanym
 • bezdomne
 • zwolnione z zakładu karnego
 • uzależnione od alkoholu, po leczeniu odwykowym
 • uzależnione od narkotyków, po leczeniu odwykowym
 • chore psychicznie
 • uchodźcy.

Uczestnicy CIS zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych, na podstawie badań przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego we współpracy z pracownikiem socjalnym i instruktorami zawodu.
Program reintegracji zawodowej realizowany będzie w następujących pracowniach:

 • Gastronomicznej
 • Robót budowlanych
 • Handlowej
 • Prac biurowych i księgowych.

Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach kierownik CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy). W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Zatrudnienie socjalne trwa 12 miesięcy i nie jest zatrudnieniem na zasadach kodeksu pracy. Uczestnik nadal jest osobą bezrobotną, jego praca w tym okresie jest formą praktyki połączonej z różnego rodzaju szkoleniami.
Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego określa m.in. zasady uczestnictwa w Centrum, prawa i obowiązki uczestnika oraz CIS, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej oraz osoby odpowiedzialne za realizację programu. Program może zostać rozwiązany na skutek uporczywego naruszania postanowień programu przez uczestnika, trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika lub na wniosek uczestnika o odstąpieniu od programu.
CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich. Zapewnia również nieodpłatnie jeden posiłek dziennie w trakcie pobytu.

Uczestnikowi Centrum przysługuje ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne w wysokości:

 • 50 % zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu)
 • 100 % zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach).

Najważniejszym jednak zyskiem płynącym z uczestnictwa jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Po zakończeniu uczestnictwa w CIS powiatowy urząd pracy kieruje uczestnika do pracy u pracodawcy lub w CIS; uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnię socjalną. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12  miesięcy. W zamian otrzymuje ze środków funduszu pracy częściową refundację wynagrodzeń.

Uczestnictwo w Centrum to:

 • szansa na powrót na rynek pracy
 • możliwość kontaktu z osobami, które są w podobnej sytuacji
 • szansa na wyjście z domu i wyrwanie się z bierności zawodowej
 • możliwość zdobycia praktyki zawodowej
 • możliwość pracy najnowocześniejszym sprzętem i elektronarzędziami
 • szkolenia zawodowe oraz szkolenia z udziałem psychologa i doradcy zawodowego
 • szkolenia z przepisów bhp, zasad pierwszej pomocy oraz podstaw obsługi komputera.


Decyzja nadania statusu centrum integracji społecznej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Z. Augusta w Augustowie.


Wniosek o skierowanie do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Ełku.

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Twitter
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 Posted by at 12:52