Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, Centrum Integracji Społecznej w Ełku od 01.03.2017 r. do 31.10.2019 r. realizuje Projekt
pn.
„Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa 11: Aktywne włączenie

Działanie 11.01: Aktywne włączenie, w tym zmyślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie

Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

nr RPWM.11.01.01-28-0132/16

Dofinansowanie: 816 002,50 zł

Projekt skierowany jest do 48 osób (30 kobiet i 18 mężczyzn) w tym 10 osób z niepełnosprawnością (7 kobiet i 3 mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-65, w tym osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu z gmin Kalinowo, Prostki, Stare Juchy.

 

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie oraz zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika projektu.
W ramach projektu osoby zostaną objęte usługą aktywnej reintegracji o charakterze:
- społecznym, której celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych;
- zawodowo-edukacyjnym, której celem jest odpowiednie przygotowanie uczestnika do zdobycia zatrudnienia.

Uczestnictwo w Projekcie będzie wynosiło 12 m-cy i odbywać się będzie
na zasadach zatrudnienia socjalnego
.

W ramach projektu przewidziane są:

- Spotkania z psychologiem (grupowe i indywidualne);

- Spotkania z doradcą zawodowym (grupowe i indywidualne);

- Podstawowe szkolenie komputerowe;

- Podstawowe szkolenie językowe;

- Różnego rodzaju szkolenia (m.in. Trening asertywności, Radzenie sobie ze stresem i inne);

- Szkolenie zawodowe dopasowane do predyspozycji uczestnika projektu oraz potrzeb rynku pracy;

- Spotkania integracyjne;

- Zwrot części kosztów dojazdu przez pierwsze 6 m-cy uczestnictwa w projekcie;

- Świadczenie integracyjne przez cały okres uczestnictwa w projekcie;

 Terminy rekrutacji i uczestnictwa grup projektu (liczba osób w grupie -12):

- I grupa: rekrutacja – marzec 2017 r.; uczestnictwo – kwiecień 2017 r.-marzec 2018 r.;

- II grupa: rekrutacja – wrzesień 2017 r.; uczestnictwo – październik 2017 r.-wrzesień 2018 r.;

- III grupa: rekrutacja – marzec 2018 r.; uczestnictwo – kwiecień 2018 r.-marzec 2019 r.;

- IV grupa: rekrutacja – wrzesień 2018 r.; uczestnictwo – październik 2018 r.-wrzesień 2019 r.;

[singlepic id=957 w=700 h=570 float=]

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • В закладки Google
  • Google Buzz