Czas na zmiany

 

Projekt „Czas na zmiany” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01-28-132/12-00,

Priorytet VI „Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich”;

Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”;

Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”;

Działania skierowane są do osób niepełnosprawnych z powiatu ełckiego posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pozostających bez pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia.

W ramach projektu są uczestnicy skorzystali z:

 • Szkoleń z psychologicznych: warsztaty komunikacji; asertywność, poczucie wartości i sprawczości;
 • Indywidualnych konsultacji z psychologiem;
 • Szkolenia z planowania kariery metodą „Spadochron”;
 • Szkolenia z wykorzystaniem kamery dot. przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych;
 • Szkolenia z podstaw użytkowania komputera i Internetu,
 • Indywidualnych Planów Działania oraz z wsparcia pomostowego;
 • Bezpłatnych szkoleń zawodowych m.in. magazynier, prawo jazdy kat. B, wizaż i stylizacja paznokci czy ochrona osób i mienia;
 • Staży 6 miesięcznych;
 • Pośrednictwa pracy;
 • Stypendium szkoleniowego i stażowego;
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Twitter
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 Posted by at 21:08