mar 032017
 

Dotyczy: postepowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty realizacji zadań: 1 Szkolenia grupowe z psychologiem; 2 Spotkania indywidualne z psychologiem (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe), w ramach projektu
„Aktywne włączenie uczestników Centrum Integracji Społecznej w powiecie ełckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów

NIP 864-12-81-768

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie psychologa, który przeprowadzi:

 1. Szkoleń grupowych – 30h/gr., 4 grupy po 12 osób każda – łącznie 120h;

 2. Spotkań indywidualnych – 4h/os, 48 osób – łącznie 192h;

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. kwiecień-maj 2017 r.; październik-listopad 2017 r.;

 2. kwiecień-maj 2018 r.; październik-listopad 2018 r.;

Szkolenia i spotkania odbywać się będą według wspólnie ustalonego harmonogramu dostosowanego
do potrzeb Uczestników Projektu.

4. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:

 1. Posiada wykształcenie wyższe/zawodowe;

 2. Posiada, co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego;

Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu:

 1. Dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów.

 2. Właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu, itp.).

5. TRYB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę (CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ofertę cenową) należy składać:

 1. osobiście – Biuro Projekty ul. Magazynowa 2 19-330 Stare Juchy,

Centrum Integracji Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 26

 1. elektronicznie – na adres: cis.elk.sekretarita@gmail.com

Termin składnia oferty do 29.03.2017 r. do godziny 12.00. O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie do dnia 31.03.2017 r.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Katarzyna Galińska, cis.elk.sekretariat@gmail.com, tel. 537 897 797.
Wszelki informację udzielane są pod numerem telefony: 537 897 797.

Załączniki:
1. załącznik nr 1 – oferta cenowa

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Twitter
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 Posted by at 21:14